fatheroflove-bulgaria.com

Библейска светлина върху Содом и Потопа

Публикувана Юни 14, 2024 от Daniel Bernhardt в Обяснения на насилствени истории в библията
Преведено от Елена Сайкова
209 Намерени

Повечето хора четат в Битие за Содом и Потопа и предполагат, че ги разбират. Но дали е така? По-късни пророци, като Мойсей, Йеремия и Исая, дават допълнителни подробности за Содом и Потопа, ала колко често техните пояснения действително се вземат под внимание в нашето разбиране на тези събития? Склонни сме да се придържаме към първоначалното впечатление, получено от прочетеното в Битие:

И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.  (Битие 6:7)

Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. (Битие 19:24–25)

Бог направил това и Той бил любящ и милостив да го извърши, защото те били като болно и страдащо куче, което трябва да бъде убито, за да не се мъчи.

Но това повдига редица въпроси. Не можел ли Бог просто да ги остави да умрат от безболезнена смърт в съня си? Защо да използва мъчително средство за смърт? Ние не "приспиваме" нашите домашни любимци, като ги удавяме или изгаряме.

Какво ще кажете за хората, умиращи в наводнения и пожари в човешката история? Отново ли Бог го прави? Нима природните бедствия са Негово дело? И там, където се случват бедствия, трябва ли да смятаме, че тези хората са толкова безнадеждни, че Бог трябва да ги унижи като болни животни?

Има много въпроси, за които можем да се сетим. Но тук идват на фокус методите за изучаване на Библията. Преди да мислим, че наистина разбираме тези събития, трябва да разгледаме ВСИЧКИ библейски стихове, които споменават тези събития – не само 2-та, споменати по-горе. Библията добавя много повече светлина към това, което се е случило там, ала повечето от тези стихове са игнорирани, защото са в различни части на Библията. Сигурно Бог е толкова разочарован, тъй като хората размишляват върху въпроса "защо" , без да търсят отговорите в Неговото Слово!

Така че нека да разгледаме някои от тези стихове и да видим дали те могат да ни помогнат. Във Второзаконие 28-ма глава Мойсей изброява всички благословения от подчинение на Божия закон и проклятия за неподчинение на него. Проклятията изглежда покриват целия обхват на човешкото бедствие:

Господ ще прати върху тебе проклятия, смут и неуспех във всичко, което си решил да вършиш, догде бъдеш изтребен и погинеш скоро поради злите си дела, защото си Ме оставил. (Второзаконие 28:20)

Тук имаме езика на Бог, който "изпраща" проклятия, точно както  "изпрати" огъня и потопа. Така че всичко, което следва, трябва да има своя произход в Бог, нали? Нека видим списъка:

Загуба във война

Мор

лудост

слепота

объркване

Да бъдеш ограбен

Да загубиш жена си заради друг мъж

Не можеш да живееш в собствената си къща или да се наслаждаваш на плодовете на градината си

Животните ви да бъдат убити пред вас

Вашите деца решават да се оженят за хора други нации, които не харесвате

Други народи ще ви потискат и така нататък.

Има дори това странно проклятие:

Господ ще доведе тебе и царя, когото си поставил над себе си, при народ, който нито ти, нито бащите ти са познавали. И там ще служите на други богове от дърво и камък." (Второзаконие 28:36)

Дали Бог ни "води" при други народи, за да служим на идоли? Що за наказание е това? Защо Бог ни наказва, като ни кара да вършим повече грях, покланяйки се на "богове от дърво и камък"? Това ли означава да накажеш грях с повече грях? Как може Бог да направи това?

Доколко Бог е въвлечен в тези грехове? Нима Той принуждава хората да се покланят на идолите като наказание? Казва ли на разбойниците да ограбват хората, за да ги накаже? Убеждава ли прелюбодейците да вземат съпруга на човек, който не се подчинява на Неговите заповеди? Поставя ли Той идеята в ума на човека да убие животните на друг човек, за да го накаже? Убеждава ли децата да се женят за лоши хора, за да накаже родителите, нарушаващи закона?

Възможно ли е тези проклятия да са последствията от непокорството, както ракът на белите дробове е следствие от тютюнопушенето (вместо Бог да казва на ангелите да инжектират рак в белите дробове)? Бог ли ще "изпрати" проклятието на диабета и високото кръвно налягане на онези, които отказват да се подчиняват на законите на здравето, по които Той е проектирал телата ни да живеят? И ако родителите не спазват закона, тогава и децата им няма да го правят, а последицата е, че децата ще вършат глупави неща – това ли е проклятието на непокорството?

Всичко това е важно, защото Бог сравнява всички тези проклятия със Содом и Гомор:

Тъй щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи; тъй щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин, та, когато чуе думите на тая клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да рече: Аз ще имам мир, ако и да ходя с упорито сърце и притурям пиянство на жаждата. Бог няма да се умилостиви на него, но изведнъж гневът на Господа и ревнивостта Му ще пламнат против тоя човек; и всяка проклетия, която е написана в тая книга, ще падне на него, и Господ ще изличи името му под небето. Господ ще го отдели от всичките Израилеви племена за погибел, според всичките проклетии на завета написани в тая книга на закона. А идещото поколение, чадата ви, които ще настанат подир вас, и чужденецът, който дойде от далечна земя, когато видят язвите нанесени на оная земя и болестите, с които Господ я е направил да боледува, ще кажат: Цялата земя е изгорена със сяра и със сол, та нито се сее нито произраства, и никаква трева не никне на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адама и Севоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си. Всичките, народи ще кажат: Защо направи Господ така на тая земя? Що значи яростта на тоя голям гняв? Тогава ще им думат: Защото оставиха завета на Господа Бога на бащите си, който Той направи с тях, когато ги изведе из Египетската земя, и отидоха та служиха на други богове и им се поклониха, богове, които не знаеха, и които Той не бе им дал, - за това пламна яростта на Господа против тая земя, за да докара на нея всичките проклетии, които са написани в тая книга. И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с голямо негодувание, и ги хвърли в друга земя където са днес.

Ако другите проклятия бяха естествените последици от греха, които са изключително ужасни и разнообразни, така би могло да бъде и това, което се случи със Содом и Гомор – защото това е сравнението, което Бог прави и иска народите да разберат. Той не каза, че Содом и Гомор са специална присъда и всичко това са естествени последици; вместо това Моисей ги поставя в една и съща категория. Също така Бог иска да стане ясно, че тези други проклятия, които може да изглеждат по-обикновени – като деца, които вземат лошо решение, греха свързан с това за кого се женят – са резултат от неподчинение на закона, също толкова сигурно, колкото и съсипването на Содом и Гомор е резултат от непокорство. Във всички неща Бог има сила, не само в драматичното и зрелищното.

И какъв е урокът, който Бог би искал всички хора да разберат, заключението на тази част от книгата Второзаконие?

Второзаконие 31:16-19

И Господ рече на Моисея: Ето, ти ще заспиш с бащите си; а тия люде ще се подигнат да блудствуват след чуждите богове на земята, гдето отиват да се намират между тях, а ще оставят Мене, и ще престъпват завета, който направих с тях. И в оня ден гневът Ми ще пламне против тях, и Аз ще ги оставя и ще скрия лицето Си от тях; и ще бъдат разграбвани, и много злини и скърби ще ги постигнат; та ще кажат в оня ден; Не постигнаха ли ни тия злини понеже нашият Бог не е всред нас? И в оня ден Аз непременно ще скрия от тях лицето Си поради всичките злини, които ще са сторили, като се обърнат към чужди богове. И сега, напишете си тая песен и научете израилтяните на нея; турете я в устата им, тъй щото тая песен да Ми бъде за свидетелство против израилтяните.

Не че Бог ги поразява заради злото им, та ги сполетява беда; това е така, защото Бог "скрил" лицето Си и трябвало да ги изостави, и бедствието дошло! Неговите думи, Неговите обещания, Неговите закони, Неговите съвети са това, което ни благославя, и когато го отхвърлим, неизбежно следват проблеми. Така изглежда, че Бог ни е изоставил, когато всъщност ние сме Го изоставили, като не сме оценили Него и Неговите закони и Неговия Дух, за да спазим Неговите закони.

Нека да разгледаме друг стих, който споменава Содом и Гомор. Надявам се, че читателят може да започне да вижда колко полезно е да се търсят ВСИЧКИ споделяния от Библията по даден въпрос, защото често темата е многопластова и има много ъгли, а първоначалното разбиране на човека обикновено е непълно или направо погрешно.

Еремия 23:14-19, 33

Още и в ерусалимските пророци видях ужасно нещо; Прелюбодействуват и ходят в лъжа, и подкрепват ръцете на злодейците тъй щото никой не се връща от злото си; Те всички станаха за Мене като Содом, и жителите му като Гомор. Затова, така казва Господ на Силите за пророците: Ето, Аз ще ги нахраня с пелин, И ще ги напоя с горчива вода; Защото от ерусалимските пророци се е разпространило нечестие по цялата страна. Така казва Господ на Силите: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват; Те ви учат суета, изговарят видения от собственото си сърце, а не от устата Господни. На ония, които Ме презират, винаги казват: Господ рече: Ще имате мир; И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви постигне зло. Защото, кой от тях е стоял в съвета на Господа та е видял и чул Неговото слово? Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул? Ето, ураган от Господа, Неговата ярост, излезе, дори ураган вихрушка; Ще избухне върху главата на нечестивите. И когато някой от тия люде, или пророк, или свещеник те попита: Какво е наложеното от Господа пророчество? Кажи им: Вие сте бремето, и Аз ще ви отхвърля, казва Господ. (Еремия 13)

Тук виждаме, че това което се е случило с Ерусалим се сравнява с това, което се е случило със Содом и Гомор. Те били нечестиви по същия начин, по който били нечестиви Содом и Гомор, и това довело до тяхното изоставяне / отхвърляне от Бога. И какво се случва, когато нечестивите са изоставени? Всяко от различните споменати проклятия, въз основа на обстоятелствата на това място – екологични, културни, политически фактори. За Содом това било унищожение от мълния и огън, защото бил разположен върху катранени ями (Битие 14:10-16), а за Ерусалим било унищожение от по-мощните им съседни империи. И в двата случая начинът, по който Бог го направил, бил един и същ: скрил лицето Си и ги изоставил.

"Разорих някои от вас, както когато Бог разори Содом и Гомор. (Амос 4:11)

Така че Бог казва ясно, че Той направил на Израел това, което направил и на Содом и Гомор.

В стиха по-долу Бог казва, че "подбужда" мидяните срещу Вавилон. Как разбираме това? Чрез насаждане на идеи за война в умовете им? Или чрез премахване на желанието за мир? Знаем как е бло... като изоставя хората и ги предава на тяхното нечестие и последствията от него, които включват войни и природни бедствия. (А как се случва това със земята, виж Левит 18-та глава)

Исая 13:17-19

Ето, ще подбудя против тях мидяните, които не ще считат среброто за нищо, а колкото за златото - няма да се наслаждават в него. Но с лъковете си ще смажат юношите; И не ще се смилят за плода на утробата, окото им няма да пощади децата. И с Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както, когато разори Бог Содома и Гомора 

И така, какво направил Бог с Вавилон? Как го е направил? Защо е сравнимо с това, което Той направил в Содома и Гомор?

Осия 11:8

Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? Как да те поставя като Севоим? Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене, милосърдието Ми се запали.

Това показва, че Бог предава хората на бедствието, което е плод на тяхното нечестие. И на кого щял да ги предаде Той? Кой предявявал претенция че ги притежава? Ако Бог вече не бил техен водач и владетел, защото от Него се изисква да ги изостави, защото е бил отблъснат, кой става техен водач? Сатана.

Изключително болезнено е за Бог да предаде децата Си на Сатана. Сатана е убиец; Той убива, това е, което прави. Виждаме какъв е той в неговия час на тъмнината, където има пълен контрол, където Христос му е предаден и Сатана измъчва и разпъва Христос. Това е, което Сатана ще направи на хората, над които му е даден контрол, и това е болка за Христовия Дух като при разпятие.

Откровение 11:8  И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат.

И накрая, два стиха относно потопа, показващи, че той следва същия принцип:

Исая 54:7-9

Оставих те за малко време; Но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна благост ще се смиля за тебе, Казва Господ Изкупителят ти. Защото за Мене това е като Ноевите води; Понеже, както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята, Така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря.

Той изоставил човечеството по време на потопа, но обещава да не прави това пак, защото тези обстоятелства няма да се случат отново.... до самия край на времето. Тогава пълното разкриване на Божията любов към цялата планета отново ще бъде отхвърлено, последствието от което е глобално бедствие.

Нека не обвиняваме Бог за ужасните природни бедствия, които се случват, а вместо това да погледнем къде сме в неподчинението на Неговия закон. Нарушаването му "докарва" бедствие, за което ние сме причината, а не Бог. Нека не казваме на Бога, както направили онези хора по времето на Ной:

 

Йов 22:15-17

Забелязал ли си ти стария път, по който са ходили беззаконниците? - Тия, които преждевременно бидоха грабнати, и чиято основа порой завлече, -

Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И - какво може Всемогъщият да стори за нас?

За повече информация по този въпрос вижте книжките "Викът на Содом и Гомор" и "Предпотопният кръст на Христос" и от автора на това изследване Даниел Бернхард книгата "Принципи на Божия характер" (Предстои превод на български).

Вижте също статиите на Кевин Мълинс: (Битие 6:5–7) Наистина ли Бог е удавил милиони хора в потопа? и (Битие 19:13, 24, 25) Изпратил ли е Бог ангели да убият жителите на Содом и Гомор (Предстои превод на български)?