fatheroflove-bulgaria.com

5. Божественият модел

Публикувана Яну 04, 2018 от Adrian Ebens в Божествения модел на живота
Преведено от Деян Делчев
884 Намерени

Пилат бе задал изключително важен въпрос: “Какво е истина?” Ако беше изчакал отговор, може би щеше да получи следните думи: “Аз съм пътят, истината и животът: никой не идва при Отец освен чрез Мен.” Йоан 14:6. Исус говори за истината във връзка с отношенията Му с Неговия Отец. Той е пътят до Отец. На друго място, когато говори на Своите последователи, Иисус запитал учениците:

...А вие, какво казвате, кой съм Аз? (16) Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог. (17) Иисус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а Моят Отец, Който е на небесата. Матей 16:15-17

Отговорът на въпроса на Пилат беше, че Иисус е истината и центърът на тази истина беше, че Иисус е каналът или пътят до Отец. Това е истината на Божествения модел, и в първото писмо до Коринтяните Павел ни дава определение на този модел:

За нас има само един Бог — Отец, от Когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него. 1Коринтяни 8:6

Моделът се разкрива в двете думи, които идват веднага след имената на Отец и на Иисус Христос.

 

Същество

Модел

Определение (от конкорданса на Стронг)

Отец

ἐκ

от Когото

ek, “ек” – Основен предлог, който обозначава произход, източник (точката, от когато произтича едно движение или действие)

Иисус Христос

δια

чрез Когото

Dia, “диа” - Основен предлог, обозначаващ каналът на дадено действие; чрез.

Крайъгълният камък на отношенията във вселената е ἐκ → δια или на български, От Когото и Чрез Когото. Отец е произходът на какво? “Всичко.” Иисус е каналът на какво? “Всичко.” Тук намираме универсален принцип на отношенията на всички неща в това число и на самия живот. Можем да кажем това по следния начин, там където ζωη (зои) е гръцката дума за живот:

ἐκ → δια = ζωη

Източник → Канал = Живот

Спомнете си отново нашия пример за това как човешките същества получават живот. Бащата ( ἐκ, източникът) предава своето семе на майката (δια, каналът), и животът е даден. Това е тайната на произхода на видовете, споменати в Битие.

Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. (22) И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека. Битие 2:21, 22

Какво е отношението между Адам и Ева? ἐκ → δια. Източникът на видовете беше в Адам (от когото). От него произлезе живият материал за формиране на канала на видовете, жената (чрез когото). И така, всяко дете, родено на този свят изисква процес от типа ἐκ → δια (източник-канал), за да получи живот. Адам е разбирал това, когато е казал:

Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета. Битие 2:23

С помощта на вдъхновените думи на Писанието успяваме да видим духовните отношения на небесните личности Отец и Син. В наблюдението на тези отношения откриваме универсалния закон на цялото творение, който е ἐκ → δια, източник-канал. Размислете отново върху няколко пасажа от Писанието.

И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие... (27) И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде. Битие 1:26, 27

и да просветя всите що е смотрението на тайната, която е била от векове скрита у Бога, Който е създал всичко чрез Исуса Христа. Ефесяни 3:9 1

Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. (4) В Него беше живот и животът беше светлината на хората. Йоан 1:3-4

 

Бог създал всичко чрез Иисус Христос. Именно Неговият Син бил Онзи, на Когото Бог казал: “Да направим човека по Нашия образ.” Образът на отношенията, по който бил сътворен човешки вид, бил отношението на Отец и Сина, и това отношение е ἐκ → δια, Източник-Канал.

Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение... Римляни 1:20

Книгата Римляни ни казва, че невидимите атрибути на Божеството са ясно видими в направените неща. Кое е това специфично нещо, направено по образа на Бога? Мъжът и жената и отношенията, които те поддържат един с друг. Човешките отношения на мъжа и жената са направени по модела на Отец и Сина, които формирали първоначалните отношения във вселената.

С тези мисли в ума, нека размислим върху още няколко текста от Библията.

Да се утешат сърцата им, съединени купно в любов, и във всеко богатство на съвършено разумение, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа, (3) в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Колосяни 2:2-32

Отношението Отец и Син е Божественият подпис, поставен върху това творение. Ако погледнете към небето ще видите този подпис върху слънцето и луната. Когато погледнете към произхода на видовете ще намерите този божествен подпис. С този божествен ключ можем да отключим всички съкровища на мъдростта и знанието.

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. 2 Коринтяни 3:18

Посредством наблюдението на божествения подпис ἐκ → δια, Източник-Канал в Отец и Сина, нашите мисли, чувства, отношения и нашето изучаване ще бъдат преобразени по този модел. Намирам за изключително и гениално това, че тайната на цялата мъдрост и знание е всъщност здраво свързана с познанието за отношенията на Отец и Сина. Едно неправилно разбиране на техните отношения автоматично унищожава ключа и възпрепятства познанието и мъдростта. Но с това истинско познание и едно продължително размишление върху Отец и Сина, този модел започва да се разгръща пред съзнанието ни, довеждайки в хармония умове и сърца.

Таблица 1 – Принципи на Източника

Стих

 

Произход

(Отец)

- ἐκ →

Канал

(Син)

- δια

Той (Христос) е образ на невидимия Бог, първородният на цялото творение. Колосяни 1:15

1.

Невидим

Видим

Който (Христос), бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество... (4) и стана толкова по-горен от ангелите, колкото Името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Евреи 1:3, 4

Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;... за слава на Бог Отец. Филипяни 2:9-11

2.

Слава

Сияние

(Увеличител)

...Синът не може да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец... Йоан 5:19. Но искам да знаете, че... глава на Христос е Бог.... 1Коринтяни 11:3

3.

Водачество

Подчинение

А на кого от ангелите е казал някога: “Седи отдясно Ми, докато положа враговете Ти под краката Ти“? Евреи 1:13

Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия. Псалм 91:1

4.

Защитник

Защитен

И ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото благоволих. Матей 3:17.

А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ Матей 4:4.

5.

Благословение

Дарител/

Снабдител

Благословение

Получател

Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието Име е Светият.... Исая 57:15. И Словото стана плът и пребиваваше между нас... Йоан 1:14

6.

Превъзвишен

(по-малка близост)

Снижаващ се/

Интимен

(по-голяма близост)

Аз дойдох в Името на Своя Отец и не Ме приемате; но ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Йоан 5:43

7.

Представен

(Мисъл)

Представител

(Слово)

Има няколко принципа, представени в горната таблица само чрез наблюдаване на характеристиките на отношенията Отец и Син. Ще разширим тези характеристики в следващите глави.

 

Таблица 2 – примери за Канал

Източник –

ἐκ →

Канал –

δια

 

Съпруг

Съпруга

Глава на жената е мъжът. 1Кор. 11:3

Родител

Дете

Почитай баща си и майка си. Матей 19:19

Христос

Църквата

Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата; Еф. 5:23

Старейшина

Стадо

Пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не по принуда. 1 Петр. 5:2

Управител

Гражданин

Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. Римляни 13:1

Разум

Чувства

Но изпитвайте всичко; дръжте доброто. 1 Сол. 5:21

Вяра

Дела

...а вярата, която действа чрез любовта. Гал. 5:6

Христос

Библията

И като започна от Мойсей и от всичките пророци, им тълкуваше писаното за Него във всичките Писания. Лука 24:27

Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен. Йоан 5:39

Стар завет

Нов завет

Да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците? Не съм дошъл да отменя, а да изпълня. Мат. 5:17

Първите 4

закона

Последните 6 закона

А Той му каза: “Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ (38) Това е най-голямата и първа заповед. (39) А втора, подобна на нея, е тази: “Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ Мат. 22:37-39

Таблица две е образ на таблица едно. И двете са в отношения ἐκ → δια, източник-канал.

Действието на много елементи от божествения подпис могат да се видят в света. Позициите на произход и канал се променят в зависимост от отношенията. Например, в отношението съпруг-съпруга, съпругът е произходът, а съпругата е каналът. В отношенията майка-дете, майката е произходът, а детето е каналът.

Когато вземем принципите на божествения модел, описани в първата таблица и ги приложим към отношенията, описани във втората таблица, откриваме тайната на хармоничните движения на земните тела в съгласие с първоначалните небесни божествени тела на вселената— Отец и Синът.

Важно е да се помни, че в примерите за източник предоставени във втората таблица, в крайна сметка тяхната власт е подчинена на Бога, който я е дал. На земята няма власт, която да е напълно независима, и каквито и молби да се отправят от респективните канали, те трябва да бъдат в хармония с върховната власт на Бога. Ако те не са в хармония, то тогава онези, които пребивават в канала на отношенията не просто имат правото, но и са длъжни да апелират с уважение към по-висшата власт.

Да обобщим споменатите принципи:

1. Невидим и Видим: Каналът разкрива или пътят до източника.

2. Слава и сияние: каналът увеличава източника.

3. Водачество и подчинение: каналът се подчинява на източника.

4. Източникът защитава канала.

5. Източникът благославя канала.

6. Източникът доставя за канала.

7. Източникът е представен чрез канала.

Нашият списък започна с действията на канала, защото той ни води към източника, също както Христос ни води към Отец. Щом като веднъж се свържем с източника, вече можем да разкрием неговите действия.

Принципите, които описахме току-що, предоставят ядката на Божествения модел. За да може наистина да се оцени красотата и симетрията на този модел, ние трябва естествено да предоставим увеличение на това в примерите за образ, дадени във втората таблица. Това ще бъде задача за останалата част от книжката в тази поредица.

 

 

1Цариградски превод на Библията

2Цариградски превод на Библията