fatheroflove-bulgaria.com

3. Мъдростта на Бога

Публикувана Яну 04, 2018 от Adrian Ebens в Мъдростта на Бога
Преведено от Деян Делчев
537 Намерени

Би било доста изненадващо да се мисли, че едно същество, което е всемогъщо и притежава цялата мъдрост, ще бъде в позицията да не може да извърши нещо; нещо, което е така важно, че без него, Бог Отец не би могъл да установи Своето царство.

Когато разгледаме по-дълбоките последствия от факта, че целия живот, силата и мъдростта идват от Бога, осъзнаваме, че Бог не би могъл да създаде милионите обитатели в Своята вселена, да им даде един списък, и след това да им каже да го следват. Способността да се подчиняват на Бога, да уповават на Него и да се придържат към Неговия начин за извършване на нещата, е трябвало да стане част от Реката, която протича от трона на Бога.

Проблемът е, че Бог не се подчинява на никого, нито има нужда да бъде послушен на някого, или да следва неговия начин на действие, така че Той не би могъл да осигури тези неща. В голямата си мъдрост, Бог родил от Себе Си един Син, направен точно по Неговия образ; дал всичко, което имал на Сина Си и след това създал всичко чрез Него. Забележете:

Евр. 1:1-5 Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, 2 в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете, 3 който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините 4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото Името, което е наследил, е по-горно от тяхното. 5 Защото, на кого от ангелите Бог е казал някога: „Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих“; и пак: „Аз ще Му бъда Отец и Той ще Ми бъде Син“?

Йоан 5:26 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

Йоан 5:19 Затова Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; защото това, което Той върши, същото върши и Синът.

Йоан 8:29 И Този, който Ме е пратил, е с Мен; не Ме е оставил сам, защото Аз винаги върша онова, което на Него Му е угодно.

Йоан 8:42 Иисус им каза: Ако Бог беше вашият Отец, вие щяхте да Ме любите, защото Аз съм излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, а Той Ме изпрати.

Кол. 2:8-10 Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос. 9 Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството 10 и вие също имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.

Абсолютно всичко необходимо за Божията вселена сега вече пребивавало в неговия Син; силата, мъдростта, животът, но също и упованието и послушанието, признанието на властта на Отец и усещането за любовта на Отец и Неговото приемане. Синът на Бога е пълнотата на самия Бог и абсолютната основа на Божието царство.

Фил. 2:9-11 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име; 10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества 11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.

Ето че Отец възвисил Своя Син и Го направил Божия сила и пример за вселената. Бог щял да транспортира Духа на Своя Син в живота на всяко сътворено същество, за да им даде живот, усещане за благословение и познание за подчинението и уповаващото послушание. Без Духът на Христос е невъзможно да знаем как да се подчиняваме, да уповаваме и да бъдем послушни на Бога. Обърнете внимание какво казва Библията.

Откр. 22:1 След това ми показа реката с водата на живота, блестяща като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето.

Йоан 15:26 А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мен.

Римл. 8:9, 10 Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако наистина живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. 10 Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата.

Ето защо Исус е наречен мъдростта и силата на Бога. Персоналността на Христос е транспортирана, чрез Божия Дух към всяко сътворено същество във вселената. Мъдростта на Христос е тази, която идва в сърцата ни и ни учи как да сме послушни на Отец; животът на Христос е това, което оживява всеки нерв и всяка фибра на естеството ни и ни поддържа живи.

1 Кор. 1:24 Но за самите призвани — и юдеи, и гърци — Христос, Божия сила и Божия мъдрост.

1 Кор. 1:30 А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.

Следователно, това, което дава мъдрост на личността и я прави праведна и добра е Духът на Христос. Соломон говорил по този въпрос и за това как мъдростта действа във вселената. Интересно е да се забележи, че родът на думата за мъдрост на гръцки е женски. С това Христос не казва, че Той е от женски пол, но, че този атрибут има женско качество. Страхът на Господ е началото на Мъдростта. Притчи 9:10. Христос почита Своя Баща и Му се покорява. Христовото подчинение на Неговия Баща има съответствие в подчинението на Ева към Адам. Това е важно, когато четем следните стихове в притчи, защото те също използват женски род, когато се позовават на Мъдростта:

Пр. 8:12-21 Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието и издирвам разсъдливо знание. 13 Страхът от ГОСПОДА е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие, и зъл път, и уста лъжлива. 14 Мои са съветът и истинската мъдрост; аз съм разум, моя е силата. 15 Чрез мен царуват царете и управниците постановяват правда. 16 Чрез мен владеят князете и благородните, и всички земни съдии. 17 Аз обичам тези, които ме обичат, и които ме търсят, ще ме намерят. 18 При мен са богатствата и честта, трайните богатства и правдата. 19 Плодът ми е по-добър от злато и от чисто злато, и доходът ми — от отбрано сребро. 20 Аз ходя по пътеката на правдата, сред пътеките на правосъдието, 21 за да направя да наследят имот тези, които ме обичат, и да напълня съкровищниците им.

След това той продължил да описва как Бог е родил и установил Своя Син.

Пр. 8:22-31 ГОСПОД ме имаше като начало на пътя Си, преди древните Си дела. 23 От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята. 24 Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода. 25 Преди да бъдат разположени планините, преди хълмовете се родих, 26 докато Той още не беше направил нито земята, нито полята, нито първите прашинки на вселената. 27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната, 28 когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната, 29 когато определяше на морето границата му, така че водите да не престъпват Неговата заповед, когато полагаше основите на земята — 30 тогава аз бях майсторски работник при Него, бях Негова наслада ден след ден, веселях се винаги пред Него, 31 веселях се на земния Му кръг и насладата ми беше с човешките синове.

Да бъдем благодарни на Отец за Сина; без Него вселената не би могла да функционира; нищо не би работило правилно. Ето че сега виждаме целостта на Божеството, събрана заедно. Отец е единият истинен Бог, който е източник на всичко. Той родил един Син, на когото е дал всичко. От Сина протичат всички съставки необходими за функционирането на вселената. Силата и мъдростта работят в комбинация с упованието и подчинението. Персоналността на Сина протича към вселената чрез всеприсъстващия Дух на Бога. Това е една блестяща система и Бог е изключително мъдър като я създал.

Павел прекрасно обобщава това, когато казва:

1 Кор. 8:6 За нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него.