fatheroflove-bulgaria.com

1. Младоженецът

Публикувана Яну 04, 2018 от Adrian Ebens в Моят Любим
Преведено от Деян Делчев
503 Намерени

Отец се надига от Своя трон и с пламтяща колесница отива в Най-святото място на небесното светилище. Поставят се тронове и Древният по дни сяда. Гледайки тази сцена във видение, пророк Данаил разкрива, че дрехите Му са бели като сняг и косата Му е като чиста вълна. Милиони ангели обкръжават трона; някои участват пряко в случващото се, докато останалите наблюдават величествената сцена с трепетно очакване.

От времето когато Човешкият Син напуснал земята, Той е ангажиран в скъпоценното застъпническо дело за падналите синове и дъщери на Адам. Молитвите на светиите се възнасят към Отец с просби за прошка, благодат, сила, храброст, светлина, утеха и радост. Исус представя вярно тези молби пред Своя Отец и пледира с кръвта Си в полза на Своите братя от земята.

Отец вижда движението на Духа на Своя Син в сърцата на молителите; докато е свидетел на любовта им към Неговия Син и на упованието в Неговото Слово, че “който вярва в Него, няма да погине, но ще има вечен живот,” (Йоан 3:15) Отец на светлините изпраща милостиво утешаващия Дух на Христос с изцеление, благодат, любов, сила и радост.

Въпреки че святото посредническо дело на Христос е било замъглено от мистичната философия на малкия рог, милиони души все още намирали достъп до благодатта, чрез Христос, техният Господ и Спасител. През столетията на мрачното Средновековие, светиите на Бога можели с дръзновение да идват при трона на благодатта, знаейки, че Синът на Бога “всякога живее, за да ходатайства за тях” (Евреи 7:25).

На няколко места в Писанията, Бог е оставил доказателства за едно време, когато ще се осъществи значителна промяна в посредническото дело на Христос. Павел говорил на Феликс за „идващия съд” (Деяния 24:25). Йоан видял вестител, който лети посред небето, прогласявайки, че “часът на Неговия съд е дошъл” (Откровение 14:6, 7). Измежду другите неща, той видял също и Божия храм отворен в небето и ковчега на Неговия завет със светкавици, гласове и гръмотевици (Откровение 11:19).

В подготовка за този час на съда, земята била осветена с една небесна вест, който показвала, че Христос идва. Пророческата рамка била изградена с болка от Уилям Милър, заедно с останалите, които проследили времето за очистването на светилището до 1844 г. Мисионски станции по целия свят прогласявали новината, че Христос идва! Христос действително идвал, но Той щял да потвърди Своята невяста не на земята, а пред Своя Отец, който щял да определи кои са онези, които съставляват невястата. Сватбата не се случва след Второто пришествие, но преди това!

Мъдрите девици, които чули вика: “Ето младоженецът идва” били направени способни да осъзнаят своето погрешно разбиране за това къде отива Младоженеца. И така ние четем:

Гледах в нощните видения, и ето, с небесните облаци идваше един като Човешки Син и стигна до Стария по дни; и Го доведоха пред Него. 14 И на Него се даде владичество и слава, и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши. Данаил 7:13-14

Когато Исус е отнесен на облак и доведен близо до Древния по дни, цялата концепция на християнина за освещението била преобразувана. Дотогава, онези които уповавали в Христос, имали слаба представа за идващото време, когато делото за прощаване на греховете щяло да прекъсне преди идването на Христос, за да потвърди Своята невяста.

Ето, Аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма Си. Да, Ангелът на завета, когото желаете, ето, идва, казва ГОСПОД на Войнствата. 2 Но кой може да издържи деня на идването Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото Той е като огън, който пречиства, и като сапуна на перачи. 3 Ще седне като един, който претопява и пречиства сребро, и ще очисти синовете на Леви и ще ги пречисти като златото и като среброто; и те ще принасят на ГОСПОДА приноси с правда. 4 Тогава приносът на Юда и на Ерусалим ще бъде приятен на ГОСПОДА както в древните дни и както в предишните години. 5 И Аз ще се приближа до вас за съд и ще бъда бърз свидетел против баячите и против прелюбодейците, и против кълнящите се лъжливо, и против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и онеправдават чужденеца, и не се боят от Мен, казва ГОСПОД на Войнствата. Малахия 3:1-5.

Когато Божиите хора внимателно изучавали пророчествата на Библията, открили, че устояващите в деня на Неговото идване ще преминат през пречистващия огън и ще бъдат очистени като злато и сребро. Разкрили, че Бог щял да дойде толкова близо до тях по време на съда, че те щели да застанат през Бога без посредник за грях (Исая 59:16).

Преживяването в най-святото място щяло да доведе Божия народ в такава близка връзка с техния Спасител, че за тях наистина можело да се каже:

Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е. 1 Йоан 3:2.

По времето, когато Исус бил доведен пред Отец, по-голямата част от християнския свят отказвал да приеме първо, че Христос идва и второ, че идва при Древния по дни, за да приеме едно царство, чрез изследователния съд.

Изследователният съд е един процес, чрез който Младоженецът изследва сърцето на Своята невяста, за да види дали тя наистина Го обича и дали Му се доверява. Дали уповава достатъчно на Него, че ще я преведе през съда? Дали вярва, че може да я носи дотам където тя ще може да живее без посредничество за грях? Дали ще държи здраво дадените й от Него обещания, че ще я въведе в небесната почивка?

Преживяването в Най-святото място изисква от предстоящата невяста да изследва внимателно своя предстоящ Съпруг, така както Той изследва внимателно нея. Кой е Човешкият Син? Откъде е дошъл? Каква е Неговата акредитация? В какво отношение е Той с Древния по дни, Бащата? Защо изисква такъв стриктен процес на пречистване? Възможно ли е някой да е близост с друг, ако за произхода му знае по-малко от нищо? Дали на една такава личност може да се уповава, че ще преведе някого през преживяването на Светая Светих?

Това ни довежда до темата на тази книга - да научим всичко, което можем за Човешкия Син в контекста на преживяването в Най-святото място. Макар че е възможно да се направи просто един списък, който съдържа всички факти на Писанието относно този величествен Принц на живота, преживяването в Най-святото място ни кани към един брак и по този начин то разкрива сцена за разказването на една любовна история. Аз мисля, че, ако на повечето от нас бъде предложено да изберат, бихме предпочели историите пред суровите факти.

В следващите глави ще споделя своето преживяване за това как съм започнал да познавам Младоженеца и защо съм се влюбил в Него. Ще ви покажа как плени сърцето ми и защо е достоен да изоставя всичко за спечелването Му. Исус е пътят към живота и в Псалмите ни е казано, че:

Твоят път, О, Боже, е в светилището: кой е толкова велик Бог, както нашият Бог? Псалм 77:13.

Тази любовна история ще бъде изградена на основата на пътя в светилището, започвайки с вратата и отравяйки се направо към Най-святото място. В добавка към тази основна тема ще има елементи от историята за Пътешественика1, а също и мотиви от Песен на песните.

1“Пътешественикът”, илюстрира така точно християнския живот и представя любовта на Христос в толкова привлекателна светлина, че чрез нейната роля били обърнати стотици хиляди. Елън Уайт, Исторически скици за чуждестранните мисии на Адвентистите от Седмия Ден – с. 151.